Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • De arts/praktijk: Moon Spanjer, Body Logic Praktijk, KvK: 85586064
 • De cliënt: de wederpartij van Moon Spanjer, Body Logic Praktijk
 • Diensten: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Body Logic Praktijk, zoals onder meer: 3 weken Kick-start, korte consulten, Intensief Traject en de Body Logic Inzichten.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de arts en cliënt.
 • Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen de arts en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO)

Artikel 3. Body Logic Inzichten

 • De Body Logic Inzichten 2023 worden aangeboden als E-book
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres
 • De levering van het E-Book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met het E-Book aan de cliënt wordt bezorgd via e-mail. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Body Logic Praktijk aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de cliënt geen e-mailbericht van hebben ontvangen, dan neemt de cliënt contact op met Body Logic Praktijk via moonspanjer@bodylogic.nl of 06-57319542
 • De Body Logic Inzichten worden kosteloos aangeboden als de cliënt een 3 weken Kick-start of Intensief Traject aangaat.

Artikel 4. Consulten en Trajecten

 • De overeenkomst tussen Body Logic Praktijk en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van het consult of traject.
 • Body Logic Praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Body Logic praktijk rest een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van een behandeling, tijdig aan Body Logic Praktijk worden meegedeeld.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de kosten voor een consult door Body Logic Praktijk in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling Consulten en Trajecten

 • De tarieven voor consulten dan wel het Intensief Traject zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. Je vindt de meest recente tarievenlijst op mijn website.
 • Dienstverlening voor cliënten zal door de arts volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de 3 weken Kick-Start dient te geschieden vooraf aan het eerste consult.
 • Bij het aangaan van een Intensief Traject, dient 50% van het totaalbedrag voor de eerste afspraak betaald te zijn.
 • Betaling voor losse consulten dient te geschieden na de behandeling via een bankoverschijving of pin en binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Body Logic Praktijk aan te geven wijze in de valuta waarin gefactureerd is.
 • Na overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Omdat je het uiteraard vergeten kan zijn, stuur ik je een herinnering met de vraag de rekening alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft na deze datum, ben ik genoodzaakt rente en incassokosten in rekening te brengen. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 • De arts is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De arts zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • Body Logic Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door dat Body Logic Praktijk is uitgegaan van door of namens cliënt versterkte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Body Logic Praktijk is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • Indien Body Logic Praktijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Body Logic Praktijk beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Body Logic Praktijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Body Logic Praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen of medicijnen is hiervoor verantwoordelijk.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Body Logic Praktijk.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de arts beperkt tot het bedrag welk in rekening is gebracht aan de cliënt.
 • De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de arts aansprakelijk wil stellen.

Artikel 7. Privacy

 • De arts zal alle informatie betreffende de cliënt/klant die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover arts daartoe verplicht is of de arts toestemming heeft verkregen. Zie ook de Privacyverklaring d.d. 4-11-2022.

Artikel 8. Duur overeenkomst en ontbinding

 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een Intensief Traject, 3 weken Kick-Start of een kort consult. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 • Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Body Logic Praktijk, zal de Body Logic Praktijk in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Body Logic Praktijk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Body Logic Praktijk anders aangeeft.

Artikel 9. Vrijwaring

 • De cliënt vrijwaart Body Logic Praktijk voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Body Logic Praktijk toerekenbaar is. Indien Body Logic Praktijk uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Body Logic Praktijk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Body Logic Praktijk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Body Logic Praktijk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de tussen de arts en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Klachten

 • In het geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de arts. De arts en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG).

Heemstede, 29 november 2023, Body Logic Praktijk